Topkapi Palace. Iftariye Pavilion (Iftariye Köşkü)

..

Istanbul, Topkapi Palace. Iftariye Pavilion (Iftariye Köşkü)

..

Istanbul, Topkapi Palace. Iftariye Pavilion (Iftariye Köşkü)

..

Istanbul, Topkapi Palace. Iftariye Pavilion (Iftariye Köşkü)